අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2023.06.15 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Comment
X
Share
Actoto Togel

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා
#AdaDerana #AdaDerana655PM #TvDerana #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #SriLankaNews

» Subscribe to Ada Derana: https://bit.ly/2UXSHQ2
» Watch the latest from Ada Derana: https://bit.ly/3t1BwcY

» Ada Derana සිංහල
WEB: http://sinhala.adaderana.lk
FACEBOOK: https://www.facebook.com/sinhala.adaderana.lk
TWITTER: https://twitter.com/adaderanasin
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/adaderana_sinhala
TIKTOK: https://www.tiktok.com/@adaderanasinhala

» Ada Derana English
WEB: http://www.adaderana.lk
FACEBOOK: https://www.facebook.com/adaderana
TWITTER: https://twitter.com/adaderana
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/adaderana_english
TIKTOK: https://www.tiktok.com/@adaderana

» Ada Derana தமிழ்
WEB: https://tamil.adaderana.lk
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Deranatamil
TWITTER: https://twitter.com/adaderanatamil
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/adaderana_tamil
TIKTOK: https://www.tiktok.com/@adaderana_tamil

» Telegram: https://t.me/AdaDeranaNews

» Viber: https://bit.ly/3gH7QwB

» News Alerts on your mobile: https://goo.gl/lnsVyc

» Mobile App:
GOOGLE PLAY: https://goo.gl/42v9Jl
APP STORE: https://goo.gl/TV9Yls

#AdaDerana #AdaDerana655PM #TvDerana

Akbtoto Alternatif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *