തമിഴ് നടൻ വിജയ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേയ്ക്കോ? | News Xtra | vijay | tamilnadu politics

Comment
X
Share
Actoto Togel

‘2026-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയ് യുടെ പാർട്ടി മത്സരിച്ചാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല’ – ദളപതി കളത്തിൽ?
#vijay #politicalentry #tamilnadu #newsxtra

.

.
.
Mathrubhumi News is a leading full time Malayalam News channel. Mathrubhumi is one of the leaders in the production and broadcasting of un-biased and comprehensive news and entertainment programs in Kerala.
It offers 24 hours coverage of latest news and has a unique mix of news bulletins, Latest News, Political News, Breaking News, Political Debates, News Exclusives, Kerala news, Mollywood Entertainment News, Business News, Malayalam News, Business News, and Health News.

#MalayalamNews #KeralaNews #NewsUpdates #BreakingNews #LocalNews #LatestNews
സമ്പൂർണ്ണ മലയാളം വാർത്താ ചാനൽ

Facebook Link : https://www.facebook.com/mbnewsin
Instagram Link : https://www.instagram.com/mathrubhuminewstv/

Malayalam News | മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് | Malayalam News Live TV

You can watch 24-hour live Malayalam HD streaming of the most recent, breaking news happening around you.

Happy viewing!

Mathrubhumi News is an initiative by The Mathrubhumi Printing & Publishing Co. Ltd.
Mathrubhumi News. All rights reserved ©.

#MalayalamNews
#KeralaNews
#NewsUpdates
#BreakingNews
#LocalNews
#LatestNews
#KeralaUpdates
#CurrentAffairs
#NewsAnalysis
#LiveNews
#NewsAnchors
#KeralaPolitics
#TechnologyNews
#BusinessNews
#EntertainmentNews

Akbtoto Alternatif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *